Evropska komisija je danes predstavila strateški pristop k doseganju trajnostnega razvoja v Evropi in po svetu.

V prvem Sporočilu o novih ukrepih za trajnostno prihodnost Evrope pojasnjuje, kako 10 političnih prednostnih nalog Komisije prispeva k izvajanju Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in kako bo Evropska unija v prihodnje uresničevala cilje trajnostnega razvoja. V drugem sporočilu o novem Evropskem soglasju o razvoju sta predlagana skupna vizija in okvir za razvojno sodelovanje EU in držav članic, ki sta skladna z Agendo 2030. V tretjem sporočilu o obnovljenem partnerstvu z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami pa so predlagani gradniki za novo trajnostno fazo v odnosih med EU in AKP po letu 2020, ko se izteče sporazum o partnerstvu iz Cotonouja.

Ključni elementi novega strateškega pristopa Komisije, ki je bil predstavljen danes, so:

Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope

  • Odgovor EU na Agendo 2030 bo vključeval delo v dveh smereh: najprej bo treba cilje trajnostnega razvoja vključiti v okvir evropskih politik in sedanje prednostne naloge Komisije, nato bo treba začeti razmislek o dopolnitvi naše dolgoročne vizije in o poudarku sektorskih politik po letu 2020.
  • Komisija bo z vsemi razpoložljivimi instrumenti, vključno z orodji za boljšo pravno ureditev, zagotovila, da se bodo v obstoječih politikah upoštevali trije vidiki trajnostnega razvoja, in sicer socialni, okoljski in gospodarski.
  • Da bi ustvarila dinamično okolje, v katerem se bodo srečevali različni javni in zasebni deležniki, bo Komisija oblikovala platformo z več deležniki, ki bo pomembna za nadaljnje ukrepanje in izmenjavo dobrih praks pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja po različnih sektorjih.
  • Komisija bo od leta 2017 naprej redno poročala o napredku EU pri izvajanju Agende 2030 in vodila nadaljnji razmislek glede dopolnitve dolgoročne vizije za možnosti razvoja po letu 2020.

Novo evropsko soglasje o razvoju

  • Predlog za novo Evropsko soglasje o razvoju odraža spremembo paradigme v razvojnem sodelovanju v okviru Agende 2030, ki so ji botrovali vedno bolj kompleksni in medsebojno povezani izzivi današnjega sveta.
  • Predlog predstavlja skupno vizijo in okvir za ukrepanje vseh institucij in držav članic ter se osredotoča na medsektorske spodbudnike razvoja, kot so enakost spolov, mladi, trajnostna energija in podnebni ukrepi, naložbe, migracije ter mobilnost.
  • Cilj je povečati prepričljivost, uspešnost in učinke evropske razvojne politike, in sicer z izvajanjem skupnih analiz in strategij, skupnim načrtovanjem programov, skupnim ukrepanjem ter izboljšanjem poročanja.
  • Novo soglasje bi moralo zajeti vse dejavnosti EU in njenih držav članic, ki izhajajo iz razvojne politike. Primer tega pristopa je predlagani evropski načrt za zunanje naložbe, ki bo s pomočjo uradne razvojne pomoči dosegel povečanje financiranja iz drugih virov, da se ustvari trajnostna rast v korist najrevnejših.

Na poti k obnovljenemu partnerstvu z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami po letu 2020

  • Z novim partnerstvom bi moralo biti mogoče graditi mirne, stabilne, dobro vodene, uspešne in odporne države in družbe na naših mejah in preko njih ter izpolniti naš cilj večstranske ureditve, temelječe na pravilih, za spopadanje s svetovnimi izzivi.
  • Naš cilj je s partnerskimi državami AKP doseči dogovor o krovnem sporazumu, ki bo spremljal regionalno prilagojeno partnerstvo za Afriko, Karibe in Pacifik ter obravnaval specifične regionalne priložnosti in izzive.

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je mednarodna skupnost sprejela septembra 2015, predstavlja nov ambiciozen načrt za odzivanje na svetovne težnje in izzive. Agenda temelji na sklopu ciljev in povezanih mejnikov, ki naj bi jih dosegli do leta 2030. Prvič doslej cilji trajnostnega razvoja splošno veljajo za vse države.

Celotno sporočilo