V okviru instrumenta predpristopne pomoči je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja politik ter vzpostavljanju vzpodbudnega pravnega in finančnega okolja za NVO v Črni gori.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Črne gore, držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Črne gore, glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 200,000 do 300,000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Več o razpisu