V okviru platforme Sloga je aktivnih 35 nevladnih organizacij članic. Slednje uživajo spodaj naštete ugodnosti članstva. Članica platforme lahko postane organizacija, ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje in njihovo vlogo potrdi svet platforme SLOGA:

 • je ustanovljena kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ali ustanova in vpisana v ustrezni register pri pristojnem organu za registracijo,
 • aktivno deluje na področju razvoja ali humanitarne pomoči,
 • ima sedež v Republiki Sloveniji,
 • zaprosi za članstvo skladno s tem pravilnikom, tako da na mrežo naslovi prošnjo za članstvo z vsemi potrebnimi prilogami,
 • njeno članstvo odobri svet zavoda.

Član mreže je lahko tudi nepridobitna družba ali druga organizacija, če izpolnjuje pogoje iz druge do pete alineje.

 • da aktivno delujejo v sekcijah mreže (delovnih skupinah platforme SLOGA),
 • da predlagajo, volijo in so lahko tudi izvoljeni za koordinatorja posamezne sekcije,
 • da dajejo pobude in predloge za delo mreže,
 • da uživajo in koristijo vse ugodnosti in usluge, ki jih platforma nudi svojim članom,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem mreže ter njenim finančno materialnim poslovanjem,
 • možnost kandidiranja v organe platforme (svet platforme).