Platforma SLOGA je po naročilu in v sodelovanju z Uradom RS (UKOM) za komuniciranje v decembru zaključila izvedbo niza delavnic v lokalnih skupnostih o potrebah in možnostih za integracijo migrantov, beguncev ter priseljencev. Delavnice so bile izvedene v devetih občinah. Te so temeljile na aktivnem sodelovanju udeležencev, konstruktivnem dialogu in soočanju mnenj. Na njih smo ustvarili odprt prostor za pogovor lokalnih mnenjskih voditeljev, stroke in aktivnih državljanov o dosedanjih izkušnjah. Udeležencem smo poskusili pomagati pri skupnem delovanju v kontekstu integracij še naprej.

Delavnic se je skupaj udeležilo ca. 150 udeležencev. Med njimi so bili predstavniki občine in občinskega sveta, civilne zaščite, policije, šol, vrtcev, centrov za socialno delo, zdravstvenega doma, urada za delo in nevladnih organizacij ter aktivni državljani, ki delujejo na tem področju.

Cilji delavnic so bili:

  • ustvariti odprt prostor za pogovor lokalnih mnenjskih voditeljev o dosedanjih izkušnjah ter tako zbrati dobre  in  slabe  prakse ustvarjanja stikov med lokalno skupnostjo in begunci ter migranti;
  • spodbuditi udeležence delavnic k razmišljanju o njihovi vlogi v kontekstu integracije ter jih usposobiti za delovanje v kontekstu integracij;
  • ozaveščati lokalne mnenjske voditelje o pomenu integracije in njihovi vlogi za njeno uspešno izvajanje ter jih spodbuditi, da razmišljajo, iščejo in oblikujejo  učinkovite rešitve, prilagojene njihovemu okolju.

Vse delavnice so bile facilitirane in evalvirane. Podatki in zbrane informacije so pomembno gradivo za načrtovanje. Velik poudarek smo dali prenosu izkušenj in dobrih praks ter dodatnemu izobraževanju.

Na podlagi rezultatov delavnic je UKOM pripravil poseben priročnik z naslovom “Za uspešnejše vključevanje in povezovanje v naši družbi”, ki je dostopen na spletu.