SLOGA je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Namen platforme je povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih nevladnih ter neprofitnih organizacij (NVO), ki so aktivne v državah v razvoju in/ali ozaveščajo slovensko in evropsko javnost o neenakomerni porazdelitvi svetovnega bogastva in posledičnem pomenu globalne solidarnosti in soodvisnosti.

Osnovna naloga platforme SLOGA je spremljanje in aktivno sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju ter evalvaciji slovenske in evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja, s ciljem zagovarjanja javnega interesa na področju socialne uravnoteženosti in odgovornosti, spoštovanja človekovih pravic, enakih možnosti, izobraževanja, solidarnosti, trajnostnega razvoja in večjega vključevanja ranljivih družbenih skupin v odločevalske procese v okviru razvojnega sodelovanja. V ta namen SLOGA sodeluje s političnimi odločevalci in predstavniki slovenskih medijev.

Za nevladne razvojne organizacije SLOGA organizira izobraževanja in usposabljanja, kot osrednji komunikacijski kanal na tem področju redno obvešča o aktualnem dogajanju na nacionalni in evropski ravni, povezuje nevladne organizacije v konzorcijska partnerstva pri skupnih  prijavah  na evropske in nacionalne razpise ter spodbuja vse zainteresirane k sodelovanju v delovnih skupinah platforme SLOGA.

– socialna pravičnost kot pravična, pregledna in odgovorna poraba sredstev, uravnotežena socialna moč, ki služi potrebam človeštva ter zmanjševanju socialne neenakosti,

– družbena odgovornost kot odgovornost pridobitnih organizacij, vseh institucij, skupin in posameznikov, da zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic,

– spoštovanje vseh človekovih pravic, veljavnih v mednarodnem in domačem pravu,

– solidarnost, ki prispeva k rešitvam na lokalni, regionalni in globalni ravni,

– trajnostni razvoj kot obnovljiva poraba naravnih virov, ki spoštuje naravo ter prihodnje generacije človeštva,

– podpora in vključevanje lokalnih virov ter vključevanje prejemnikov v sisteme odločanja o porabi sredstev, namenjenih razvojnemu sodelovanju, in s tem povečanje učinkovitosti porabe teh sredstev ter spoštovanja skupaj sprejetih odločitev,

– sodelovanje vseh aktivnih posameznikov in skupin pri procesih odločanja o razvoju,

– sodelovanje in dialog z vlado, javnimi organi ter nosilci javnih pooblastil,

– preglednost delovanja vseh institucij in organizacij ter dostop do informacij o njihovem delovanju,

– sprejemanje drugačnosti in vključevanje vseh družbenih skupin.