NUK je pripravil navodila neformalnim založnikom glede obveznih izvodov publikacij.

Zakon o obveznem izvodu publikacij
V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) zbirajo vse v Sloveniji izdane publikacije na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij – ZOIPub (UL RS št. 69/06). Predmet obveznega izvoda so naslednje vrste publikacij (z naklado, višjo od 50 izvodov):

• tiski v vseh tiskarskih in razmnoževalnih tehnikah ali na kateremkoli mediju: knjige, brošure, serijske publikacije, separati, muzikalije, kartografsko gradivo in drobni tisk, skupaj z dodatki ali prilogami,
• zvočni in slikovni zapisi na raznih nosilcih (CD, DVD, cd-rom, USB ključki ipd.),
• elektronske publikacije (spletne in fizične).

Zavezanec je dolžan obvezne izvode poslati NUK najpozneje v 15 dneh po objavi ali začetku prodaje ali distribucije.
Ustrezno število obveznih izvodov publikacije se mora poslati skupaj z dobavnico. NUK zavezancu/založniku/izdajatelju izstavi potrdilo o prejemu gradiva po e-pošti. Predlog dobavnice je objavljen na spletni strani NUK (desno zgoraj). V dobavnici ni potrebno navesti vseh podatkov o publikaciji, temveč tiste, ki so specifične za določeno publikacijo in bistvene o založniku.

Potrebno število izvodov:
1. 4 izvodi – velja praviloma. Število velja tudi za publikacije, ko so izdane s pomočjo javnih sredstev, a v nakladi 50–149 izvodov.
2. 16 izvodov – publikacije, izdane v nakladi 150 izvodov ali več in s pomočjo javnih sredstev (občinskih, državnih ali EU).
3. 4 izvodi – vedno za drobni tisk. V to skupino sodijo publikacije, ki obsegajo največ 4 strani (npr. razglednice, plakati, prospekti, zgibanke, letaki ipd.), in publikacije, ki imajo več strani (npr. 5–48), a so brez strnjenega besedila (koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi ipd.).
4. Obvezne izvode elektronskih publikacij (7. člen) zavezanec odda na portalu SVAROG.
5. Izjema od pravila, da je potrebno NUK poslati publikacijo, ki je namenjena javnosti, so plakati, večji od 1 metra, v fizični obliki. Zavezanec mora večje plakate v fizični obliki oddati v elektronski obliki na spletnem portalu SVAROG.

Obvezne izvode (fizične) dostavite ali pošljete na naš naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica – Ekspedit
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

Kontakt za oddajo spletnih publikacij na portal SVAROG:
Katja Rapuš, NUK, Turjaška 1, 1000 Ljubljana
T.: 01/2001 156
F: 01/4257 293
E: katja.rapus@nuk.uni-lj.si
Pomembno: Vsaka publikacija mora imeti navedene podatke o publikaciji – kolofon, kot to predpisuje 8. člen zakona. Kolofon vsebuje tiste podatke iz prvega odstavka 8. člena, ki jih je glede na značilnosti medija mogoče navesti. Izjema so drobni tiski, kjer kolofon ni obvezen, je pa priporočljivo, da so navedeni vsaj podatki o avtorju, založniku, letu izida, ipd.

Priporočljivo je, da vsaka večja ustanova, ki je zavezanec za obvezni izvod, določi osebo, ki bo skrbela za pošiljanje obveznih izvodov v NUK.