Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je objavil razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice. Rok za prijavo je 31. marec 2019.

Svet varuha  za človekove pravice (v nadaljnjem besedilu: Svet) je posvetovalno telo varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh) za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije.

Naloge Sveta so:

  • sodelovanje pri pripravi ugotovitev varuha o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti v Republiki Sloveniji,
  • pripravljanje predlogov varuhu za uvedbo postopka v zvezi z morebitno kršitvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
  • obravnavanje širših vprašanj spodbujanja, varstva in nadzora glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin na predlog varuha,
  • obravnavanje poročil Republike Slovenije mednarodnim organizacijam glede človekovih pravic in sodelovanje pri pripravi samostojnih poročil varuha o uresničevanju mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju človekovih pravic,
  • predložitev stališč o razvojnih politikah glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
  • ozaveščanje javnosti o pomenu in razvoju človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
  • opravljanje drugih podobnih nalog na predlog varuha.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo predstavniki civilne družbe in predstavniki znanosti, ki so strokovnjaki na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri njihovem imenovanju se bodo upoštevali izkušnje in delovanje kandidatov na področju človekovih pravic, njihova vizija delovanja v Svetu ter zastopanost različnih področij in prednostne usmeritve varuhovega delovanja.

Več informacij, celoten razpis in navodila za prijavo so na voljo tukaj.

Translate »